anbi gegevens Afdrukken


Naam van de stichting:
 Stichting  Zusters Augustinessen van Sint Monica
Nummer handelsregister:  41179321
Post/ Bezoekadres: Waterstraat 2, 3511 BW Utrecht
Telefoonnummer: 030-2332541        
e.mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
www.zustersaugustinessen.nl

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft ten doel, voor zover in haar vermogen, belangeloos
materiële en geestelijke hulp te verlenen aan mensen in ongeacht
welke nood en van ongeacht welke godsdienstige overtuiging.

Hoofdlijnen en beleidsplan van de stichting:
De kerntaken van de Stichting  Zusters Augustinessen van Sint Monica zijn:
* De materiele verzorging van de Zusters Augustinessen van Sint Monica , 
   begonnen te Utrecht, negentien maart negentien honderd vier en dertig.
* Het instandhouden van of mede instandhouden van opvang tehuis voor daklozen.
* Tijdelijk onderdak bieden aan hen die in moeilijke omstandigheden tot rust en
   bezinning moeten komen.
* Het verlenen van vriendendiensten in gezinnen, bij alleenstaanden en bejaarden ,
* Medewerking verlenen aan hen die op geestelijk en sociaal- charitatief terrein
   werkzaam zijn.

De bestuurssamenstelling van de stichting:
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

zr. M.J.G. Oberndorff voorzitter
zr. M.W.C. Demmers penningmeester
zr. H.M. van Dijck secretaris
zr. M.J.A. Nij Bijvank 2e secretaris

Beloningsbeleid van de stichting
Er worden geen bestuursvergoedingen verstrekt.

Actueel verslag van de activiteiten;
In zover het de zusters in het vermogen ligt wordt er gezorgd voor tijdelijke opvang.
Verder wordt er een bijdrage verleent aan verschillende opvang tehuizen, 
op financieel gebied, maar ook met inzet van persoonlijke hulp van de zusters.
Het mee mogelijk maken van bezinning voor jongeren.

Veel dagdelen wordt er besteed aan het helpen in en van gezinnen,
alleenstaanden en bejaarden.

De hulp die hier geboden wordt is velerlei. Van een keer boodschappen doen,
zorgen dat tafeltje-dekje aan huis kan komen, kleine huishoudelijke werkzaamheden,
in contact brengen met een officiële instantie  die meer zorg kan bieden,
het mogelijk maken dat er in verschillende gezinnen dagelijks brood en/of 
een warme maaltijd is.

Hulp geven aan verschillende sociale en charitatieve projecten zowel materieel
als in-materieel.


Staat van baten en lasten over 2017

Baten             
AOW, persioenen en salarissen   €   530.042
Giften, erfenissen en legaten        253.240
Maandblad Stad Gods        114.399
Baten verhuur en overige activiteiten          38.497
Overige Opbrengsten            40.750
Opbrengst kapel            3.552
Totaal Opbrengst    € 980.480


Lasten
Personeelskosten   €   544.437
Afschrijvingen op materiële vaste activa                       308.627
Huisvestingskosten        278.326
Huishoudelijke kosten        264.161
Overige kosten        172.934
Reis- en verblijfskosten          57.898
Totaal lasten € 1.626.383
Financiële baten     €     2.031
Finaciële lasten              - 27
Financiële baten en lasten   €      2.004

                    


Som van baten en lasten €   -643.899