anbi gegevens Afdrukken


Naam van de stichting:
 Stichting  Zusters Augustinessen van Sint Monica
Nummer handelsregister:  41179321
Post/ Bezoekadres: Waterstraat 2, 3511 BW Utrecht
Telefoonnummer: 030-2332541        
e.mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
www.zustersaugustinessen.nl

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft ten doel, voor zover in haar vermogen, belangeloos
materiële en geestelijke hulp te verlenen aan mensen in ongeacht
welke nood en van ongeacht welke godsdienstige overtuiging.

Hoofdlijnen en beleidsplan van de stichting:
De kerntaken van de Stichting  Zusters Augustinessen van Sint Monica zijn:
* De materiele verzorging van de Zusters Augustinessen van Sint Monica , 
   begonnen te Utrecht, negentien maart negentien honderd vier en dertig.
* Het instandhouden van of mede instandhouden van opvang tehuis voor daklozen.
* Tijdelijk onderdak bieden aan hen die in moeilijke omstandigheden tot rust en
   bezinning moeten komen.
* Het verlenen van vriendendiensten in gezinnen, bij alleenstaanden en bejaarden ,
* Medewerking verlenen aan hen die op geestelijk en sociaal- charitatief terrein
   werkzaam zijn.

De bestuurssamenstelling van de stichting:
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

zr. M.J.G. Oberndorff voorzitter
zr. M.W.C. Demmers penningmeester
zr. H.M. van Dijck secretaris
zr. M.J.A. Nij Bijvank 2e secretaris

Beloningsbeleid van de stichting
Er worden geen bestuursvergoedingen verstrekt.

Actueel verslag van de activiteiten;
In zover het de zusters in het vermogen ligt wordt er gezorgd voor tijdelijke opvang.
Verder wordt er een bijdrage verleent aan verschillende opvang tehuizen, 
op financieel gebied, maar ook met inzet van persoonlijke hulp van de zusters.
Het mee mogelijk maken van bezinning voor jongeren.

Veel dagdelen wordt er besteed aan het helpen in en van gezinnen,
alleenstaanden en bejaarden.

De hulp die hier geboden wordt is velerlei. Van een keer boodschappen doen,
zorgen dat tafeltje-dekje aan huis kan komen, kleine huishoudelijke werkzaamheden,
in contact brengen met een officiële instantie  die meer zorg kan bieden,
het mogelijk maken dat er in verschillende gezinnen dagelijks brood en/of 
een warme maaltijd is.

Hulp geven aan verschillende sociale en charitatieve projecten zowel materieel
als in-materieel.


Staat van baten en lasten over 2015

Baten             
AOW, persioenen en salarissen    600.058
Giften, erfenissen en legaten    371.561
Maandblad Stad Gods    145.877
Baten verhuur en overige activiteiten     27.399
Opbrengst kapel       2.564
Totaal baten 1.147.459


Lasten
Personeelskosten     494.733
Afschrijvingen op materiële vaste activa                    538.916
Huisvestingskosten     248.492
Bijzondere lasten     650.000
Huishoudelijke kosten     314.729
Overige kosten     324.878
Reis- en verblijfskosten       70.418
Totaal lasten   2.642.166
Financiële baten       13.285
Finaciële lasten           -34
Financiële baten en lasten       13.251

                


Som van baten en lasten  -1.481.456